معاونت تحقيقات و فناوري - مرکز رشد
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
معرفي همكاران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

   پست الكترونيك

تصوير

1

دكتر محمد صادق رضايي

رييس مركز رشد

Rezai@mazums.ac.ir               33044051      

                             
                                            CV  دكتر رضايي  


 

2

حميدرضا آذرفر   

معاون مركز رشد

hamidazarfar@gmail.com       33044855     

 

 

 

 

  

 

 

3

مريم افرادي

 

كارشناس ITمركز رشد

 

afradicomp@gmail.com             33044840


 

 

1394/08/30
Powered by DorsaPortal